MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

SZKOLENIA PLUS

 

Firma Sagitum S.A. w partnerstwie z firmą BD Center sp. z o.o. realizuje projekt pn. „SZKOLENIA PLUS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji.

www.szkoleniaplus.com.pl

Celem głównym projektu jest zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w okresie od 01.11.2023 r. do 31.12.2027 r. u min. 2 496 (w tym kobiet 1373) z 2 936 (w tym kobiet 1615) osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących terenie Subregionu: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański (woj. podkarpackie), poprzez finansowane wyłącznie usługi rozwojowe w ramach PSF (Podmiotowy System Finansowania) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 

Projekt skierowany jest do osób:

 • - dorosłych, które ukończyły 18 rok życia
 • - które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności lub kompetencje lub kwalifikacje,
 • - mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) województwa podkarpackiego,
 • - nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

 • Projekt wdrażany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, tj. uczestnik decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, zmierzającego do podniesienia swoich umiejętności/kompetencji lub nabycia kwalifikacji (w tym włączonych do ZRK), w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach PSF dla osób dorosłych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowanych jako zawodowe (z wyłączeniem umiejętności/kompetencji podstawowych), takich jak:
  - kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  - kursy umiejętności zawodowych,
  - inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym ich odnawianie, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami,
  - walidację i certyfikację kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawianie, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

 

Całkowita wartość projektu: 23 414 600 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 22 243 870 PLN